မှတ်ပုံတင်မရှိသောဆေးဝါးများနှင့် ဆေးဝါးအတုစာရင်း

ဆေးဝါးအတု

စဉ် ဆေးအမည် ဆေးဘူးတွင်ဖော်ပြချက်
၁။ Quinine Dihydrochloride 0.5g/ ml Henan Dekang Pharmaceutical Co., Ltd

မှတ်ပုံတင်မရှိသောဆေးဝါးများ

စဉ် ဆေးအမည် ဆေးဘူး/ ဆေးကဒ်တွင် ဖော်ပြချက်
၁။ Dano-TT Injection (Tetanus Vaccine (Adsorbed) IP) Dano Vaccines & Biologicals Pvt. Ltd, India
၂။ Diclo M Tablets (Diclofenac Sodium IP 50mg,Paracetamol IP 300mg,Magnesium Trisilicate IP 100mg) VIP Pharmaceuticals Pvt. Ltd, India
၃။ Oxypat Tablets (Diclofenac Sodium IP 50mg, Paracetamol IP 325mg) Suprex Laboratories, India
၄။ Chloramphenicol Palmitate Oral Suspension IP [Chloramphenicol 125mg (as Chloramphenicol Palmitate IP)]/5ml Cotec Healthcare (P) Ltd, India
၅။ Anequin Tablet (Diclofenac Sodium IP 50mg) Alco Formulation (India), India
၆။ Stigmerase Injection (Neostigmine Methylsulphate IP 0.5mg)/ml Miracalus Pharma Pvt. Ltd, India
၇။ Easycainne Jelly (Lignocaine Hydrochloride IP eq. to Lignocaine HCl Anhydrous 2%w/v) Selvok Pharmaceutical Co., Gujarat
၈။ Dr-X 100 Tablet (Sildenafil Citrate IP eq. to Sildenafil 100mg) Syncom Healthcare Ltd, India
၉။ Mastigra 100 Tablet (Sildenafil Citrate IP eq. to Sildenafil 100mg) Ridley Lifescience Pvt. Ltd, India
၁၀။ AARDEX Injection (Dexamethasone Sodium Phosphate IP eq. to Dexamethasone Phosphate 4mg)/ml Regain Laboratories

ဆေးဝါးအတု

Sharing is caring!

Leave a Reply