အလှကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်း/တိုးချဲ့/သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားခြင်းအတွက် လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်

အလှကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်း/တိုးချဲ့/သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားခြင်းအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့် အားကြည့်ရှုရန် PDF ကို ရယူပါ။ Cosmetic Manufacturer Process Flow Chart PDF

Read more

အလှကုန်ပစ္စည်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းလျှောက်ထားရန်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်

အလှကုန်ပစ္စည်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းလျှောက်ထားရန်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့် အားကြည့်ရှုရန် PDF အား ရယူပါ။ Cosmetic Notification Process Flow Chart PDF

Read more